مجموعه فایل های صوتی منتشر شده از جهــرم عزیز

طبقه بندی فیلم ها

Add Title

دلنوشته ای به لهجه جهرمی

دلنوشته ای به لهجه جهرمی، محمد علی وجدانی، شهرداری جهرم

Add Title

قطعه شاد جهرمی

قطعه شاد جهرمی

Add Title

تار و آواز اصیل جهرمی

تار و آواز اصیل جهرمی

Add Title

واسونک جهرمی شاد

واسونک جهرمی شاد

Add Title

آهنگهای هدایت گواهی جهرمی

آهنگهای هدایت گواهی جهرمی

Add Title

رادیو جهرم

برخی از فایلهای رادیو جهرم

Add Title

علف در خونه سیمیته

علف در خونه سیمیته