فرمانداری جهرم1400/04/23 07:47 563
هفته تأمین اجتماعی
💠 دیدار معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان جهرم با رئیس و کارکنان تأمین اجتماعی


1400/05/10 07:15 419
هشدار معاون استاندار
معاون استاندار گفت:میزان رعایت پروتکل های بهداشتی پایین آمده است و این امر منجر به افزایش و شیوع بیماری شده است.