سازمان حمل و نقل


1399/03/30 07:53 688
طرح فاصله گذاری
الزام اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در وسایل حمل و نقل شهری در جهرم