آتش نشانی


1400/10/18 02:11 267
دام انداختن شاهینی
⭕️ ماموران آتش‌نشانی جهرم، شاهینی را كه در یک مجتمع آپارتمانی گرفتار و سبب ترس خانواده ای شده بود به دام انداختند.