آتش نشانی1399/08/10 07:37 579
مهارآتش سوزی  مغازه
🔺آتش سوزی مغازه با حضوربه موقع آتش نشانان مهار و از گسترش بیشتر آن جلوگیری شد.