عمومی


1399/08/29 11:36 520
اهدای خون
اهدای خون، پس از شیوع کرونا به شدت کاهش یافته، تا آنجایی که به گفته مسئولین ذخیره خون به صفر رسیده است