عمومی
1399/07/04 11:24 645
ارکستر در جهرم
قسمتی از ارکستر برگزار شده در جهرم توسط گروه هنرمندان در جهرم به خوانندگی علی عزت زادگان