عمومی
1399/03/29 08:13 426
نزدیک به وضعیت قرمز
کرونا همچنان در جهرم می تازد؛ افزایش ۱۵۰ نفری آمار مبتلایان در یک هفته اخیر و نزدیک شدن بیشتر به وضعیت قرمز