عمومی

1399/02/07 07:26 554
شروع اسفالت در جهرم
🔶پس از زیرسازی برخی از معابر سطح شهر جهرم، آسفالت تعدادی از مناطق در دستور کار قرار گرفت.