عمومی
1400/06/21 08:45 298
برگزارآزمون استخدامی
آزمون استخدامی نیروهای شرکتی علوم پزشکی با همکاری اداره آموزش و پرورش شهرستان جهرم برگزار شد .