عمومی1399/02/05 07:46 529
كمك هاي دانشگاه علوم پزشكي
كمك هاي هاي مومنانه دانشگاه علوم پزشكي جهرم/ اهداء 200 بسته غذايي و بهداشتي كاركنان دانشگاه به نيازمندان