شهرداری


1399/05/13 07:39 450
 تجهیز، وسایل بازی کودکان
🔹به گزارش روابط عمومی شهرداری جهرم، پارک ریحان واقع در شهرک فاطمیه توسط شهرداری جهرم به وسایل بازی کودکان تجهیز خواهد شد.