شهرداری


1399/04/24 07:38 518
نصب برج نوری
نصب برج نوری چل چراغ به ارتفاع ده متر در میدان ورودی شهرک ایثارگران توسط شهرداری جهرم