شهرداری


1400/12/05 07:31 244
تمدید شد
تخفیفات ویژه شهرداری جهرم به میزان ۲۰ درصد تا بیستم اسفند ماه تمدید شد.