شهرداری1399/03/10 07:18 621
ادامه اسفالت
🔶آسفالت کوچه ۴۳ خیابان قدس و بلوار شهید رجایی توسط شهرداری جهرم

1399/03/12 08:26 617
ادامه اسفالت
🔶آسفالت کوچه ۸ بلوار آزادگان و کوچه کنار ساختمان دانشگاه پیام نور جهرم

1399/03/13 07:32 501
نصب برج نوری
نصب برج نوری چهل چراغ به ارتفاع ده متر در پارک شهرک آفتاب

1399/03/13 07:35 504
ادامه اسفالت
آسفالت کوچه ۸ بلوار آزادگان و کوچه کنار ساختمان دانشگاه پیام نور جهرم

1399/03/14 10:26 524
ادامه اسفالت
آسفالت کوچه ۲ خیابان ادیب و تمامی فرعی های این کوچه توسط شهرداری جهرم

1399/03/14 10:59 520
ادامه اسفالت
بدلیل انجام پروژه عمرانی مسیر سمت چپ بلوار شهید رجایی، از سمت میدان شهدا به طرف پل محله صحرا مسدود می‌باشد.

1399/03/16 11:19 511
مشکل کم ابی از زبان..
گلایه یک عضو شورای شهر جهرم از مشکل کم آبی و بعضاً بی آبی برخی محلات شهر جهرم و روستاهای اطراف

1399/03/17 07:05 874
رفع فرونشت‌  آسفالت
اصلاح فرو نشست زمین بلوار شهید رجایی حدفاصل میدان شهدا تا پل محله صحرا پس از بیست سال