شهرداری
1400/07/18 07:11 370
مشاور حقوقی شورا
*دکتر حمید شاکری به عنوان رئیس مرکز پژوهش ها و مطالعات راهبردی شورای اسلامی شهر جهرم و نیز مشاور حقوقی این شورا منصوب شد*