شهرداری


1399/03/09 09:49 525
ادامه اسفالت
زیرسازی بلوار سرداران جهت آسفالت توسط شهرداری جهرم

1399/03/09 09:51 529
ادامه اسفالت
آسفالت کوچه ۱ خیابان فجر و ۱۸ خیابان عبرت توسط شهرداری جهرم