شهرداری1399/12/06 11:23 446
 اصلاح و کف‌سازی
♨️ اصلاح و کف‌سازی جدول بلوار مصطفی خمینی توسط شهرداری‌جهرم