شهرداری


1399/11/19 07:25 488
مهار دو آتش سوزی
مهار دو آتش سوزی در طبقات مجتمع های مسکونی خیابان قدس و بلوار معلم در بیست و چهار ساعت گذشته