شهرداری1399/07/11 11:20 597
یک کار زیبا از ....
تقدیر ریاست شورای اسلامی شهر جهرم از شهروندی که با اقدامی خیرخواهانه و فرهنگی به کاشت درخت پرداخت.