شهرداری
1399/06/31 01:18 532
نیازمند تعدادی کامیون
پیمانکاران خدمات شهری جهرم جهت جمع آوری زباله شهری نیازمند تعدادی کامیون شش تن و هشت تن می‌باشند.