شهرداری1399/01/22 11:34 684
 تسریع در اسفالت معابر شهری
تسریع در اسفالت معابر شهری دستور جدید شهردار جهرم به گزارش چهره جهرم نظری شهردار جهرم از روند تولید شن و ماسه در کارخانه شهرداری بازدید بعمل آورد.