معماری سازمانی اطلاعات مکانی در شهرداری جهرم

معماری در نظر گرفته شده با هدف ایجاد پایگاه SDI شهری در شهرداری جهرم

بخش اول مقدمه

بخش دوم شرح معماری

نظرات 0


آخرین مطالب