هرگز این شوینده هارو باهم قاطی نکنید

هرگز این شوینده هارو باهم قاطی نکنید

1➖وایتکس+الکل:
ریه،کبداسیب جدی میزند
2➖ وایتکس+آمونیاک:
موجب انفجار میشود
3➖مایع سفیدکننده+سرکه:
سوختگی چشمی
4➖جوش شیرین+سرکه:
باعث انفجار میشود
 5➖سرکه+آب اکسیژنه:
آسیب به ریه وگلو
6➖سرکه + انواع تمیزکننده"جوهرنمک":
آسیب به ریه وچشم
7➖به هیچ عنوان مارک های مختلف تمیزکننده راباهم مخلوط نکنید

نظرات 0


آخرین مطالب