وظايف واحد جلوگيري از تخلفات

1- در مرحله اول :

 جلوگيري از مصالح ريزي در سطح حوزه و در صورت مشاهده گزارش مكانهاي مصالح ريزي شده در سطح حوزه، در اسرع وقت با هماهنگي نيروي انتظامي و با استفاده از حكم دادستاني محترم مصالح جمع آوري و صورتجلسه مي گردد.

2- جلوگيري از پي كني و پي ريزي و حفاريهاي غير مجاز و هر گونه ساخت و ساز در سطح حوزه استحفاظي و در صورت مشاهده در اسرع وقت با هماهنگي دپو، و به حالت اوليّه برگردانده مي شود.

3- در ساخت و سازهايي كه بصورت طبقه فوقاني و يا احداث مغازه و يا عمليات داخلي انجام مي گيرد ضمن تعطيلي جلوي محل دال بتن گذاشته مي گردد  و در مراحل بعدي اخذ مدارك گرديده و جهت تشكيل پرونده ماده صد به تخلف يابي منطقه ارجاع داده مي شود.

4- اقلام و وسايل جمع آوري شده در كارگاه اماني منطقه بصورت امانت نگه داري مي گردد كه درصورت مراجعه صاحبان آنها طبق دستور معاونت محترم با اخذ تعهّد ثبتي و محضري مبني بر عدم ساخت و ساز در محل تحويل مي گردد.

5- ضمنا" گزارشات روزانه و اقدامات انجام يافته توسط اكيپ جلوگيري از تخلفات ساختماني همه روزه به مسئول محترم ارسال مي گردد.

6- تهيه و تنظيم آمار ماهانه و اقدامات انجام يافته در هر ماه جهت استحضار از عملكرد

نظرات 0


آخرین مطالب