دعوت شرکت‌های حمل و نقل

فراخوان به متقاضیان سرویس مدارس در سطح شهر جهرم

🔹از کلیه شرکت‌های حمل و نقل متقاضی سرویس مدارس دعوت بعمل‌می‌آید، از تاریخ بیست و یکم اردیبهشت ماه ۹۹ به مدت یک هفته جهت تکمیل و یا ارائه مدارک مستند برابر دستورالعمل‌های ابلاغی، به سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری جهرم واقع در بلوار نخلستان مراجعه نمایند.

🔸بدیهی است به درخواست‌های بعد از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

نظرات 0


آخرین مطالب