طرز فکر ما می تواند زندگی ما را بسازد

در این فیلم به مایندست یا چارچوب فکری پرداخته شده و می تواند برای همه ما مروری به یکی از اثر گذارترین مفاهیم توسعه فردی داشته باشد .

نظرات 0


آخرین مطالب