طرح نگهداشت

گوشه ای از فعالیت های طرح نگهداشت شهرداری جهرم :
 *بیس ریزی بلوار سروناز    
  *رفع مسدودیت پل های غیر اصولی بلوار سپاه
 *تسطیح زمین های بلاحصار حرم تا حرم
* تسطیح و پرنمودن گودال چهار طاقی
*  رفع مسدودیت جدول خیابان اسدابادی
 * جمع آوری ضایعات درختان بلوار بسیج
* شنارریزی باغچه های بلوار سپاه
* رفع مسدودیت پل کوچه 8بلوار بسیج

نظرات 0


آخرین مطالب