تعمیر چراغ‌های راهنمایی سطح شهر

🔰تعمیر چراغ‌های راهنمایی سطح شهر توسط شهرداری جهرم
🔹به گزارش‌روابط عمومی شهرداری جهرم، چراغ‌های راهنمایی سطح‌شهر توسط شهرداری جهرم تعمیر و تعویض گردید.
🔸تعویض صفحه ال ای دی چراغ‌های راهنمایی چهار‌ راه سپاه و چهار راه بهارستان در دستور کار قرار گرفت و انجام گردید.

نظرات 0


آخرین مطالب