تجدید آگهی مناقصه عمومی

تجدید آگهی مناقصه عمومی تعداد ۷ دستگاه خودرو با راننده در شهرداری جهرم

🔹شهرداری جهرم در اجرای مصوبه ردیف ۲ صورتجلسه شماره ۴۹ مورخ ۹۸/۱۱/۱۳ شورای محترم اسلامی شهر جهرم، در نظر دارد تعداد ۷ دستگاه خودرو مورد نیاز با راننده با قیمت پایه هر ساعت ۱۲۰/۰۰۰ ریال و به ازای هر کیلومتر خارج از شهر بیشتر از ۵۰ کیلومتر، هر کیلومتر ۳/۵۰۰ ریال از طریق مناقصه عمومی با شرایط مندرج در اسناد مناقصه از بخش خصوصی واجد شرایط مندرج در اسناد مناقصه به مدت یک سال اجاره نماید.

🔸آخرین مهلت قبول پیشنهادات پایان وقت اداری مورخ ۹۹/۰۲/۱۴ می باشد. 

نظرات 0


آخرین مطالب